TILFREDSE KUNDER FORTÆLLER

REFERENCER

Når man som virksomhedsejer påtænker at afhænde sin virksomhed, er der altid for og imod beslutninger, der skal tages. I mit tilfælde, efter mere end 40 års virke, var der nok endnu flere beslutninger, der lå til grund for den endelige beslutning.
Da jeg valgte salg til anden side, kom spørgsmålet, hvem skal stå for salget? Flere virksomhedsmæglere var på banen, men de virkede hverken særligt seriøse eller engagerede i salgsprocessen.
Valget for mit vedkommende blev derfor med Ole Pedersen i spidsen, som jeg bl.a. var blevet anbefalet af en tidligere økonomidirektør. Han stod i en lignende situation nogle år tidligere

J.E. Juncker A/S, J.E. Juncker A/S

Jeg besluttede for ca. 3 år siden at Beta Instruments skulle sælges, og at jeg vil afslutte min tid som firmaejer omkring 2014. Inden for en periode af ca. 2 år deltog jeg på 2 møder arrangeret af Ole Pedersen, og det gav mig gode inputs og noget at tænke over.

John Sørensen, Beta Instruments ApS

“Vi skal og vil skabe værdi for vores kunder”

Det handler om sund fornuft. Der er ingen forskel på at købe en virksomhed, kontra at købe en maskine.

FÅ DIN PERSONLIGE RÅDGIVNING

VELKOMMEN TIL RÅDGIVERBØRSEN.

RådgiverBørsen er et landsdækkende rådgivningsfirma med over 20 års erfaring i rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder.

Der er ikke 2 virksomheder der er ens, derfor kan man ej heller arbejde ud fra en fastlagt manualer i forbindelsen med et ejerskifte eller udvikling af virksomheden. Der findes nogle ”værktøjer” som vi anvender, værdiansættelsesmetoder og strategisk modeller, for analyse af en virksomhed, dem er vi fuldt fortrolige med.

Aktiv virksomhedsformidling

I bund og grund handler det meget om sund fornuft, som vi plejer at sige. Der er ingen forskel på at købe en virksomhed, kontra at købe en maskine, — hvordan kan ”aktivet” der erhverves udnyttes, og hvilke horisonter skal der beregnes til tilbagebetaling.

Vi er altid stolte over at få overdraget en opgave med formidling af en virksomhed, eller stå i spidsen for en proces med udvikling af en virksomhed, en opgave vi går ind til med yderst agtpågivenhed.

Virksomhedsformidling handler om omtanke og empati.

En tillidserklæring som vi sætter stor pris på, og som vi behandler med omtanke og empati. Det er nødvendigt for at gennemføre opgaven.

En opgave med formidling eller udvikling af din virksomhed kræver stor omtanke og fortrolighed, forhold som vi har mestret i mere en 20 år, hvilket også er årsagen til vores stærke personlige referencer.

Vi er fortrolig med at arbejde sammen i teams af virksomhedens øvrige rådgiver, primært, revisor, advokat, og finansieringspartner, vi må jo erkende at vi ikke kan mestre alt, og at et godt team og samarbejde giver det bedste resultat. Måtte der være behov for speciel viden finder vi den i forening.

En vigtigt faktor ved valg af rådgiver er tillid, uden den går det sjældent godt, derfor skal du som kunde vælge den rådgiver du føler et godt samarbejde med, og har tillid til.

Vi levere virksomhedsrådgivning, også når du holder fri

Som rådgiver er vi tilgængelig 24/7, ja hele ugen, og hele døgnet, det er de vilkår vi arbejder under, og som vi udfordres på.

Vores værdigrundlag hviler på:

 • Troværdighed.
 • Faglighed.
 • Vi siger nej til opgaver vi ikke er kompetente til.
 • Værditilvækst.
 • Tager ansvar.
 • Uafhængig.
 • Diskretion.

En virksomhedsbørs med erfaring

Vores erfaring og netværk styrker os i vores daglige arbejde, du er velkommen til at kontakt os for en fortrolig samtale, hvor vi kan aftale næste step, som formentlig vil være et uforpligtende møde, hvor vi får en indblik i virksomheden, det er for os vigtigt at kende virksomheden for at komme med den rette rådgivning, det er ikke blot skrivebordsarbejde.

værdisætning af virksomhed

En værdisætning af din virksomhed er et væsentlig element i den proces som man bevæger sig ud på. Ligeså er det af afgørende betydning at afklare hvad der sælges, er det et selskab eller er det aktiviteten der sælges.

Der er forskellige forhold der gør sig gældende, om det er det ene eller det andet, bl. a. ved salg af selskab, hvem ejer det, er der er et holdingselskab bag, det vil i langt de fleste tilfælde være et skattefri salg i relation til Holding selskabet, andre gange kan det være relevant at sælge aktiver / aktiviteten, netop for at synligøre værdierne.

Det er forhold som vi i vores indledende drøftelse / møde får en afklaring af.

Dernæst er det vores opfattelse, at for at sætte den rette værdi, kræver det et fysisk møde på virksomheden, netop for at vi kan føle virksomheden s ”DNA”. Et sådan indledende møde er naturligvis U/B såfremt formålet er at sætte virksomheden til salg via os.

En værdi ansættelse fra vores side er baseret på salg til markedsværdi, et område som vi har stor erfaring i qua vores mangeårige markedskendskab.

En sådan værdi ansættelse må ikke forveksles med en skatte værdiberegning.

Ligeledes har vi grundet vores mange årige markedskendskab udarbejde utallige værdisætninger for By og Landsretten, i relation til tvister hvor vi er udmeldt som syns & skøns mand.

Ligeså gælder det ved værdisætning over for nært forbundne relation, hvor der er behov for en u vildig vurdering.

Man må ikke forveksle vores vurdering der er udarbejdet på basis af møde med ledelsen og fysisk gennemgang af virksomheden med en ”skrivebordsvurdering”.

Husk på, at virksomheder har forskellige værdier, umiddelbart synes man at 2 ens virksomheder med sammen produkt og sammen indtjening kan have samme værdi, men der er andre forhold der kan være gældende for værdien; eks. beliggenhed, kundeunderlag, markedet, potentiale for vækst, og ikke at glemme samfundsudvikling.

Ligeså bygger en værdisætning på den fremtidige indtjening ud baseret på en normalisering af driften.

Mulig optimering

Nogle gange kan man godt stirre sig blind på sin egen virksomhed, og få den fornemmelse at den drives på optimal vis.

I forbindelse med en salgsproces er det vigtigt at kaste et blik på ens virksomhed, sådan helt oppe i helikopterplan, og stille sig selv nogle spørgsmål, hvad er det særlige ved virksomheden?, hvorfor skal en ny ejer købe virksomheden? er der noget der kan forbedres før en overdragelse?, kan jeg gøre det lettere for en ny eje?, og kan jeg i det hele taget optimer værdien inden en overdragelse?

Typisk kig vil være:

Produktporteføljen – er der produkter der ikke er relevant for markedet?, er omkostningerne for store set i forhold til indtjening på det konkret produkt?, eller modsat skal der nye produkter på markedet?.

Der er også andre forhold som investor har stor fokus på – kapitalbinding – set i et sammenhæng med prisen på virksomheden.

Kan jeg nedbringe lager med eks. 1 mio.kr. siger man i daglig tale, at prisen på virksomheden stiger med en mio. kr. – eller debitorers betalingsbetingelser, kan disse nedbringes? Alt sammen noget der er med til at nedbringe likviditet ´s  behovet for en køber. Måske er det alt sammen optimalt, men det skader aldrig at der kommer nye øjne på. 

Prospekt (udarbejdes af mægler)

For at give potentielle køber det rette indtryk af virksomheden, er der behov for at der udarbejdes et prospekt – det er ikke et aftaledokument, men en form for en ”brochure” – salgs information til kommende køber.

Et produkt hvor man informerer en mulig køber om virksomheden, både de hårde fakta og de bløde værdier.

Et prospekt kan indeholde følgende, men tilpasses efter de konkret forhold.

1. Virksomhedens data

2. Indledning

2.1 Baggrund for salg

2.2 Forventninger til køberprofil

2.3 Ansvar for informationer

2.4 Sælgers erklæring

3. Sammendrag

4. Virksomhedens profil

4.1 Forretningsgrundlag

4.1.1 Kerneydelser

4.1.2 Markedet

4.1.3 Målgrupper

4.1.4 Særkende

4.2 Historie

4.3 Struktur

4.3.1 Værdisæt

4.3.2 Mission og Vision

4.3.3 Målsætninger

4.3.4 Strategier

4.3.5 Politikker

4.3.6 Markedsføring

4.3.7 Organisation

4.3.8 Funktioner

4.3.9 Forretningsgang

4.3.10 Nøglepersoner

4.3.11 Samarbejdspartnere

5. Virksomhedens position

5.1 Realiserede tal

5.2 Omsætnings- og indtjeningsudvikling

5.3 Balance

5.4 Markedsandel, Kunder og konkurrenter

5.4.1 Kunder

5.4.2 Konkurrenter

5.5 Udnyttet kapacitet

5.6 Produkter

6. Virksomhedens potentiale

6.1 Styrker

6.2 Muligheder

6.3 Synergier

6.4 Produktudvikling

6.5 Markedsmuligheder

6.6 Kapacitetsmuligheder

6.7 Diversifikation

6.8 Estimater

7. Officielt

7.1 Domicil

7.2 Kontraktforhold

7.3 Arbejdstilsyn

7.4 Forsikringer

7.5 Driftsmidler, maskiner og inventar

7.6 Varelager

7.7 Eventuelle tvister

7.8 Konkurrenceklausuler

8. Pris på virksomheden

9. Afslutning

Det sker, at vi bliver mødet med et ønske om, at der ikke udarbejdes prospekt, det er ikke nødvendigt mener enkelte sælger, der må vi blot gå imod, det er vores erfaring at et prospekt er med til at fremme processen og værdien, samtidig giver det køber mulighed for en indledende vurdering om den konkret sag er interessant for et opkøb.

Udvælgelse af potentielle køber

Her er det virkelig at den kompetente virksomhedsmægler med mange års erfaring kommer til sin ret.

Der er jo ikke behov for at sprede budskabet om at en konkret virksomhed er til salg ud i det ganske land, derfor er det vigtigt at vælge en mægler, der dels har den rette følelse af fortrolighed, og ikke mindst har et stort kendskab til markedet, ved noget om virksomheder og deres produkter, kan se hvem der er den rette køber.

Erfaring fra erhvervslivet har stor betydning, ligesom erfaring med processen er en vigtigt del af at skabe succes for en mægler / rådgiver.

Køber emner findes dels ved søgning i egen databas, søgning i ekstern database, ligesom vi har stor erfaring med aktiv neutral markedsføring, både i trykte medier, og på de sociale medier.

Sikre fortrolighed

Vores politik på fortrolighed er meget skarp, det er et ufravigelig krav, at en køber har tiltrådt vores hemmeligholdelsesaftale / NDA, samt oplyst om relevante forhold for at kunne få indblik i den konkrete virksomhed, samt erhverve denne.

Når disse forhold er afklaret, alt sammen noget mægler sikre, fremsendes der prospekt til de udvalgte køber, for at disse kan danne sig et 1. hånds indtryk.

Fremvisning

Når en mulig køber har modtaget prospekt, tilbydes der en fremvisning af virksomheden, i fagsprog kaldet en ”management præsentation”.

Typisk sker en sådan fremvisning med deltagelse af ejer, køber emnet, evt. sammen med egne rådgiver, og den ansvarlige mægler.

Ved en sådan fremvisning er det vigtigt at informere køber om virksomhedens forhold, stærke / svage sider set ud fra en sælger.

På et sådan møde vil der typisk opstå ønsker fra en køber, som er relevant for en køber at forholde sig til, spørgsmål / information som en køber skal bruge for at træffe sig valg, samt udarbejdelse af egen forretningsforhold.

Udlevering af supplerende information

Fra fremvisning / management præsentationen, opstår der typisk ønske om yderligere dokumentation, dokumentation som vi udarbejder sammen med sælger og fremsender til køber.

Alt dokumentation samles sammen til den efterfølgende dokumentation, ved den endelige kontrakt.

Fastlæggelse af vilkår

Typisk vil der være en løbende dialog køber /mægler – sælger / mægler. Her er det vigtigt at fremhæve at RB´s mægler er med hele vejen.

Der afholdes gerne et par møder i forløbet, møder der dels drejer sig om virksomhedens forhold, produkter, markeder, anlægsaktiver, kunder, og ikke at forglemme personalet.

Når en køber har fået den fulde indsigt i virksomheden, og man skal jo huske på at den viden man har som virksomheds ejer / leder, den har en køber ikke, og det er vigtigt for virksomhedens fremtid, at en køber er ”klædt godt på” til at overtage driften.

Når man har været gennem den proces med møder, udveksling af information bør man fastlægge vilkårene, herunder prisen, hvad er sælgers rolle i fremtiden.

Letter of Intent

På basis heraf udarbejdes der Letter Of intent, et foreløbig dokument som tilkendegivelse af købers interesse i en overtagelse af virksomheden. Et dokument der giver adgang til yderliggere oplysninger om opkøbsemnet, Du Diligence samt udarbejdelse af endelig overdragelsesdokument (Closing i fagsprog)

Købers Du Diligence

Som nævnt, er der nu basis for købers du diligence, hvor køber sammen med sine rådgiver får adgang til virksomhedens data (i fagsprog datarum) dette kan ske enten at man fremsender oversigt over hvilke information / data man ønsker indsigt i.

Det vil i sammen forbindelse være relevant, at en sælger en gang mere gransker om der er oplysninger som bør komme til en købers kendskab, husk på, at det er altid lettere at afklar forhold på forkant, fremfor på bagkant.

Du Diligence kan eks. ske på forskelige niveauer:

 • Køber fremsender via mægler, ønske om de dokumenter en køber efterspørger.
 • Der oprettes et virtuel data rum som køber / købers rådgiver får adgang til.
 • Der oprettes et fysisk data rum, på en ekstern lokation, det kan være ved mægler, advokat eller anden rådgiver.
 • Og endelig at køber og dennes rådgiver mødes hos sælger for gennemgang af dokumenter.

Vigtigt er det, at der oplistes oversigt over hvilke dokumenter en køber har haft adgang til.

Kontrakt udarbejdelse

En Du Diligence proces giver som regel anledning til en fornyet dialog mellem sælger og køber med deltagelse fra respektive rådgivere.

Der er nu basis for at juristerne udarbejde det endelige overdragelses dokument, et dokument der bedst udarbejdes i en dialog mellem parterne.

I forbindelse med endelig overdragelsesdokument, gennemføres der i sammen forløb ”closing” hvor er udveksles ydelser – sælger afleverer virksomheden, køber modtager betaling.

Derefter offentliggøres overdragelsen, og det kan være en god ide at informere medarbejderne først.

En typisk proces for ejerskifte til ekstern investor / ejerleder.

Gennem vores mange år (+ 22) hvor vi har været markedsledende inden for salg rådgivning / salg af virksomheder, har vi deltager i uendelige mange transaktioner, og derved opnået en vis erfaring med en struktureret proces, hvilket vi gerne deler med vores kunder.

Når du ser nedenstående kan du måske allerede blive træt på forhånd, men opgiv ikke, største parten er opgaver som vi påtager os, netop for at du kan koncentrere dig om den daglige drift.

RådgiverBørsen arbejder primært med:

LÆS MERE OM RÅDGIVERBØRSEN
Udvikling af virksomhed